Všeobecné obchodné podmienky T-shock, s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
 3. Zrušenie objednávky
 4. Dodacie podmienky
 5. Kúpna cena a platobné podmienky
 6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
 7. Práva zo zodpovednosti za chyby, záruka
 8. Pravidlá a podmienky prevádzky a prístupu na www.t-shock.eu
 9. Ochrana osobných údajov
 10. Práva Predávajúceho spojené s registráciou a objednávkou, obchodné oznámenie
 11. Záverečné ustanovenia

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") vydáva spoločnosť T-shock, s. r. o., so sídlom v Brne, Cejl 29/76, PSČ 602 00, IČO: 276 85 951, zapísaná na Krajskom súde v Brne oddiel C, vložka 51899, (ďalej ako "Predávajúci"), prevádzkujúci internetový portál a internetový obchod www.t-shock.cz a www.t-shock.eu, ako predávajúci ďalej uvedených produktov, vrátane Darčekovej poukážky, pre stanovenie predpokladov, podmienok a náležitostí na prípravu a realizáciu svojich obchodov.
 2. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov, ktorými môžu byť fyzické osoby – nepodnikatelia (ďalej len "Spotrebiteľ"), fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby (všetci spolu len ako "Zákazník" alebo "Kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, ale podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Z.z., v platnom znení.
 3. Odoslaním záväznej objednávky zákazník – kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s kompletným znením týchto Obchodných podmienok a všetkých ich súčastí platných pre internetový obchod www.t-shock.cz a www.t-shock.eu v okamihu realizácie objednávky. Zároveň akceptuje ceny, ktoré sú platné v okamihu odoslania objednávky. Na tieto podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť, taktiež ako aj s cenou objednaného tovaru. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy. V prípade odlišných písomných dohôd platia dohody týchto zvláštnych podmienok.

II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Pod pojmom objednávka sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie jednostranný právny úkon Kupujúceho smerujúci k Predávajúcemu s cieľom obdržať od neho objednané plnenie (ďalej len "Objednávka").
 2. Objednávku je možné uskutočniť výhradne prostredníctvom nákupného košíka a webového rozhrania www.t-shock.cz a www.t-shock.eu. Takto uskutočnená objednávka musí spĺňať určité minimálne náležitosti a obsahovať určité nevyhnutné údaje pre riadne vystavenie dokladov a rýchle doručenie skutočne požadovaného tovaru zákazníkovi.
 3. Zákazníci, ktorí sa neregistrovali na www.t-shock.eu, musia uviesť minimálne tieto údaje:
  • meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodnú firmu podnikateľa – právnickej osoby alebo meno a priezvisko podnikateľa – fyzickej osoby,
  • presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne aj fakturačnú adresu, pokiaľ je odlišná), tj. ulicu, mesto, PSČ, príp. štát,
  • IČO kupujúceho, ak je podnikateľom,
  • presné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa),
  • počet kusov, farbu a veľkosť objednaného tovaru,
  • formu doručenia,
  • spôsob platby.
 4. Zákazníci, ktorí sú registrovaní na www.t-shock.eu musia uviesť minimálne tieto údaje:
  • meno a priezvisko spotrebiteľa alebo obchodnú firmu podnikateľa – právnickej osoby alebo meno a priezvisko podnikateľa – fyzickej osoby,
  • presné miesto dodania vrátane PSČ (prípadne aj fakturačnú adresu, pokiaľ je odlišná), tj. ulicu, mesto, PSČ, príp. štát,
  • IČO kupujúceho, ak je podnikateľom,
  • presné kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailová adresa),
  • počet kusov, farbu a veľkosť objednaného tovaru,
  • formu doručenia,
  • spôsob platby.
 5. Objednávku, ktorá nespĺňa podstatné náležitosti a nevyhnutné údaje, je Predávajúci oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Kupujúcemu na doplnenie a poskytnúť mu k tomu primeranú dobu. Jej márne uplynutie má za následok, že sa na objednávku hľadí, ako by nebola nikdy doručená.
 6. Kupujúci má možnosť ešte neodoslanú objednávku skontrolovať a opraviť.
 7. Objednávka Kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného súhlasu Predávajúceho Kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho), a to prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke alebo pri registrácii. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

III. Zrušenie objednávky

 1. Kupujúci môže objednávku zrušiť, resp. stornovať bez uvedenia dôvodu ešte pred jej vyrobením pokiaľ ide o tovar upravený na prianie zákazníka - predovšetkým s individuálne vytvorenou potlačou. Zrušenie je možné previesť buď telefonicky na čísle +421 233 418 465 alebo e-mailom na adrese info@t-shock.eu. Ďalšie kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené v sekcii Kontakt na webových stránkach Predávajúceho www.t-shock.cz a www.t-shock.eu.
 2. Pokiaľ bude objednávka zrušená zo strany Predávajúceho, bude Kupujúci na túto skutočnosť upozornený e-mailovou správou na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke alebo registrácii, prípadne telefonicky na čísle, ktoré uviedol vo svojej objednávke alebo registrácii. V tomto prípade bude nasledovať dohoda medzi zmluvnými stranami ohľadne ďalšieho postupu (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky apod.).
 3. Pokiaľ si Kupujúci neodoberie objednaný tovar bez predchádzajúceho zrušenia objednávky (akceptovaného predajcom), je povinný uhradiť náklady vzniknuté s výrobou a doručením tohto tovaru (predovšetkým náklady na materiál, výrobné náklady, dopravné, skladné apod.). Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa tovar neprebrať z dôvodu rozporu s kúpnou zmluvou (viď. článok VII. týchto Obchodných podmienok a Reklamačný poriadok).
 4. Tovar, ktorý si Kupujúci neprevzal ani po opätovnom kontaktovaní  Predávajúcim, môže Predávajúci podľa svojho uváženia ďalej využiť, predovšetkým darovať alebo predať tretím osobám, a to aj za predpokladu, že pri vytvorení tovaru v tvoriči pôvodný Kupujúci využil svoje vlastné grafické podklady. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Predávajúceho vymáhať na pôvodnom Kupujúcom náklady vzťahujúce sa k neprevzatej objednávke podľa bodu 3.

IV. Dodacie podmienky

 1. Dodacia lehota objednaného tovaru je obvykle od 3 do 21 dní po uzavretí kúpnej zmluvy, tj. po záväznom potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.
 2. V prípade Darčekovej poukážky je táto doručená okamžite po tom, čo je uzavretá objednávka. Zákazník si ju sám vytlačí. (Darčekovú poukážku je možné použiť na úhradu tovaru až po pripísaní jej úhrady na bankový účet Predávajúceho.)
 3. Pri zadávaní objednávky na webových stránkach Predávajúceho je zobrazená predpokladaná lehota do expedície presnejšie. Doba doručenia expedovanej zásielky k zákazníkovi je závislá na zvolenom doručovateľovi. Pre registrovaných užívateľov je na webovej stránke zobrazený aktuálny stav ich objednávok.
 4. Vo výnimočných prípadoch, nezávislých od vôle Predávajúceho, kedy ani s vynaložením akejkoľvek odbornej starostlivosti Predávajúceho nie je možné dodržať dodaciu lehotu špecifikovanú v odstavci 1 a 2 týchto Obchodných podmienok, si Predávajúci vyhradzuje právo dodaciu lehotu predĺžiť. V takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať Kupujúceho o zmene termínu doručenia tovaru.
 5. Objednaný tovar bude zaslaný na adresu doručenia podľa výberu zákazníka Slovenskou poštou, kuriérom DPD, alebo pripravené k odberu prostredníctvom Ulozenka.cz.
 6. Objednanú Darčekovú poukážku si vytlačí Zákazník sám na svoje náklady.
 7. K cene objednávky bude prirátané poštovné pre zásielky s miestom dodania v Slovenskej republike a mimo Slovenskú republiku vo výši určené v sekcii Možnosti nákupu.
 8. K Darčekovej poukážke bude prirátaný poplatok za dobierku vo výške 0,50 € v prípade, že Zákazník zvolí ako formu úhrady dobierku. V ostatných prípadoch nie je poštovné za dobierku účtované.
 9. Zaslanie tovaru do ostatných štátov bude riešené individuálne a predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo požadovať úhradu tovaru i poštovného vopred.
 10. Ku všetkému zakúpenému tovaru je vždy priložený daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací a záručný list.
 11. Daňový doklad k Darčekovej poukážke je zaslaný Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu. V prípade úhrady Poukážky dobierkou je daňový doklad v zásielke pre zákazníka.
 12. Okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim prechádza na neho zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru.
 13. Okamihom uzavretia objednávky na Darčekovú poukážku (pri dokončení objednávky si Zákazník vytlačí Darčekovú poukážku sám), prechádza na Kupujúceho zodpovednosť za neoprávnené uplatnenie unikátneho kódu Poukážky.

V. Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena tovaru (neplatí pre Darčekovú poukážku) je zložená z dvoch častí, a to z pevne stanovenej ceny podkladu, na ktorý bude vytváraná potlač, a ďalej z pohyblivej ceny, ktorá je ovplyvnená veľkosťou či počtom navrhovaných potlačí na zvolenom podklade.
 2. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu www.t-shock.cz a www.t-shock.eu.
 3. Kúpna cena Darčekovej poukážky je pevne stanovená.
 4. Výslednú cenu má Zákazník možnosť kontrolovať priamo pri tvorbe návrhov potlačí a tiež pri tvorbe objednávky.
 5. Kúpna cena zahrňuje DPH, všetky výdaje Predávajúceho spojené s balením tovaru, jeho označením, doložením všetkých príslušných dokladov, prepravných dokladov, cenu dopravy tovaru na miesto stanovené Kupujúcim ako miesto dodania.
 6. Spôsob platby akéhokoľvek tovaru (závisí na zvolenej metóde doručenie)- dobierkou, bankovým prevodom, PayPal, v hotovosti.
 7. Držiteľ platnej Darčekovej poukážky môže k úhrade celej alebo časti objednávky použiť túto poukážku v jej nominálnej hodnote. Ak je hodnota objednávky menšia ako hodnota poukážky, nie je možné zostávajúcu časť vyplatiť ani použiť pri ďalšom nákupe. Ak je suma objednávky vyššia ako čiastka na použitej poukážke, zostávajúcu hodnotu objednávky môže Zákazník uhradiť akýmkoľvek z podporovaných spôsobov úhrady. K úhrade jednej objednávky je možné použiť iba jednu darčekovú poukážku.
 8. V prípade platby dobierkou je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí zásielky. Predávajúci je oprávnený požiadať Zákazníka o úhradu zálohy na tovar vo výške do 30 % hodnoty objednávky, predovšetkým pri objednávkach s celkovou cenou vyššou ako 75 €.
 9. V prípade platby bankovým prevodom ako aj pri platbe on-line je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu prevodom na účet predávajúceho. Ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. Platbu je nutné realizovať do 5 (piatich) pracovných dní od podania záväznej objednávky.
 10. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 11. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

VI. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

 1. Ak bola kúpna zmluva uzavretá s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku, má Kupujúci právo podľa občianskeho zákonníka od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia, ktoré objednal. V prípade, že Predávajúci nepredal Kupujúcemu, ktorý je Spotrebiteľ, informácie, ktoré je povinný predať písomne alebo iným obdobným spôsobom v súlade so zákonom, činí tato lehota pre odstúpenie 3 mesiace od prevzatia tovaru. V prípade, že sú informácie riadne predané v priebehu lehoty, dochádza k pozastaveniu trojmesačnej lehoty a začína bežať lehota 14 dní. Táto lehota je určená k tomu, aby sa Spotrebiteľ mohol dostatočne oboznámiť s vlastnosťami kúpeného tovaru a nie je možné ju chápať ako právo na pôžičku tovaru. Toto právo tiež neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru (viď. článok VII. týchto Obchodných podmienok a Reklamačný poriadok) pričom ale nie je súbežné využitie tohto práva vylúčené.
 2. Akceptácia odstúpenie od zmluvy Zákazníkom bez udania dôvodu v lehote 14 dní v prípade individuálne upraveného tovaru (predovšetkým tovar s vlastným návrhom potlače), nie je zákonnou povinnosťou predávajúceho. Predávajúci rieši tieto prípady individuálne a vyhradzuje si právo o spôsobe riešenia s konečnou platnosťou rozhodnúť.
 3.  Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 4. Pri splnení uvedených podmienok sa Predávajúci zaväzuje tovar prevziať späť a vystaviť dobropis. Dobropis nevystavujeme.
 5. Po obdržaní vráteného tovaru Predávajúci obratom, najneskôr však do 30 dní od odstúpenia, Zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom. Zákazníkovi je vrátená čiastka zodpovedajúca cene vráteného tovaru.
 6. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy, má predávajúci právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru.
 7. Mimo prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne ujednané, nemôže Spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy:
  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, rovnako ako tovar, ktorý podľahne rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu (predovšetkým teda produkty vytvorené zákazníkom v tvoriči),
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov,
  • spočívajúci v hre alebo lotérii.

VII. Práva zo zodpovednosti za chyby, záruka

 1. Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 2. Práva a povinnosti strán pri uplatňovaní práv Kupujúceho z zodpovednosti za chyby sú upravené Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.

VIII. Pravidlá a podmienky prevádzky a prístupu na www.t-shock.eu

 1. Pravidlá a podmienky, ktoré musia byť Zákazníkom pri tvorbe návrhov potlačí na webových stránkach Predávajúceho dodržované, a pravidlá chovania na týchto stránkach, sú upravené Pravidlami a podmienkami prevádzky a prístupu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci prehlasuje, že je v Českej republike zapísaný v Registri spracovania osobných údajov, ktorý vedie Úrad na ochranu osobných údajov pod č. 00032598.
 2. Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci bude jeho osobné údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom a registráciou, tj. údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári spracovávať na marketingové a obchodné účely, a za týmto účelom ich môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaistení marketingových akcií. Toto všetko popri rešpektovaní platných právnych predpisov, najmä zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci bude jeho osobné údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom a registráciou, teda údaje uvedené v registračnom a objednávkovom formulári oznamovať Slovenskej pošte, kuriérske službe DPD, popr. Ulozenka.cz za účelom kontaktovania Kupujúceho doručovateľom, a to pri rešpektovaní platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
 4. Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že pošle e-mailovú správu na adresu info@t-shock.eu alebo túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu telefonicky na čísle +421 233 418 465. Rovnakým spôsobom môže svoje údaje aj meniť alebo kontrolovať.

X. Práva Predávajúceho spojené s registráciou a objednávkou, obchodné oznámenie

 1. Kupujúci dáva svojou registráciou na www.t-shock.cz a www.t-shock.eu alebo vytvorením objednávky súhlas s právom Predávajúceho použiť poskytnuté údaje na účely marketingu v rámci spoločnosti T-shock, s. r. o., na účely vývoja a zlepšenia služieb poskytovaných zákazníkom.
 2. Na základe kontaktných údajov poskytnutých pri registrácii alebo pri objednávke môže byť Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim za účelom poskytovania informácií o produktoch, službách alebo novinkách, a to prostredníctvom e-mailovej, telefonickej alebo SMS komunikácie.
 3. Svoj súhlas so zaslaním obchodných oznámení môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to tak, že zašle e-mailovú správu na info@t-shock.eu alebo túto skutočnosť oznámi Predávajúcemu telefonicky na čísle +421 233 418 465.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach Predávajúceho www.t-shock.cz a www.t-shock.eu. Novšie Obchodné podmienky rušia Obchodné podmienky vydané skôr. Právne vzťahy založené na základe týchto Obchodných podmienok sa posudzujú vždy podľa Obchodných podmienok platných v dobe vzniku právneho vzťahu. Obchodné podmienky platné pre skoršie obdobie je možné na vyžiadanie zaslať e-mailom.
 2. Spoločnosť T-shock, s. r. o. obchoduje iba na základe týchto Obchodných podmienok. Akékoľvek ich zmeny musia byť urobené písomne a strana T-shock, s. r. o. s nimi musí výslovne súhlasiť.

(Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 22. 12. 2022.)